.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ขต 3 ประชุมการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560สำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา วันท่ี 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าท่ีนาย สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว