.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมอบรมค่ายจิตสาธารณะเพื่อบริการชุมชนสังคม.:.
ว่าท่ีร้อยตรี.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายเคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานพิธีจัดกิจกรรมค่ายอบรมจิตสาธารณะเพื่อบริการสังคมชุมชนแทน วันท่ี 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีนายสุพจน์ แสงโสมคณะกรรมการธรรมาภิบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเข้าร่วมอบรมด้วย มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจำนวน 8 โรงเข้าร่วมประชุมด้วย นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว