.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ประธานประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 ค่าติดตั้งซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว