.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักกดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ รวมพระสงฆ์สามเณร จำนวน 55 รูป ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 10 เมษายน 2560 โดยมี ดร. โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว