.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ประจำเดือน เมษายน 2560 วันท่ี 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้าง