.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 บวงสรวงศาลพระภูมิ.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยพร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ วันที่ 18 เมษยน 2560 เนื่องในโอกาสวันสงกราสต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว