.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพระประธาน.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพระประธานประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย วันท่ี 18 เมษายน 2560 มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว