.:.บุคลากรและเจ้าหน้าที่สรงน้ำขอพร ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3.:.
บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สรงน้ำขอพร ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย วันท่ี 18 เมษายน 25560 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว