.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเตรียมการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค.:.
นายวิทยา สุดดี รองผอ.สพป.อบ.3 ได้รับมอบหมายจาก ว่าท่ีร้อยตรี ทวีสักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ให้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูรตวิชาแผนท่ีเข็มทิศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันท่ี 22 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว