.:.สำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน.:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ โดยมี นายเกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนางสาวเรไร แย้มสะอาด จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว