.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การประเมินคุณภาพผู้เรียนการสึกษาระดับชาติเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต).:.
ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การประเมินคุณภาพผู้เรียนการศึกษาระดับชาติเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด โดยคุณครูชำนาญ ทองด้วง ครูโรงเรียนบ้านหนองเชือก เป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว