.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว