.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นท่ี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่วันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณด้านทิศใต้หอประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว