.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมหลักสูตรผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โดยมีนายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตากเขต 2 เป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว