.:.การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560.:.
นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก โดยมีว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติการเปิดงาน ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนร.อาเซียนให้กับครูผู้มีความสนใจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สามารถพัฒนาศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนต่อไป //ทุติยา ภาพ/ข่าว