.:.พิธีปิดการอบรมการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท .:.
ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.๓ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ในพิธีปิดการอบรมการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) และ ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผอ.สพป.อบ.3 ให้เกียรติมาร่วมงาน ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในด้านการใช้หลักสูตรมาพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้น /นำโดย นายอิศรา ศรีสุโน เจ้าของโครงการ พร้อมด้วยทีมประสานงานเจ้าหน้าที่สพป.อบ.3 /นางสาวทุติยา แสนทวีสุข ,นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม , นายอภิชาต จำปาเทศ ภาพ/ข่าว ,