.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ความยั่งยืนโรงเรียนในสังกัด.:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ความยั่งยืนโรงเรียนในสังกัดให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการและมีทักษะเข้าใจตรงกันในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สอดคล้องกับกิจกรรม 4 H การปรับกระบวนการเรียนเปลี่ยนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรฯ 2551 ให้เป็นเอกภาพและทิสทางเดียวกัน วันที่ 23 พ.ค.60 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว