.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาความเข้มแข็ง การดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาศูนย์แนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่รอยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาศูนย์แนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยพร พงษ์พิสันรัตน์และคณะ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว