.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ศึกษาดูงาน.:.
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะยโสธร เขต 2 ทีมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุม 2 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ข่าว