.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองยอดพระเกศสมเด็จพระพุทธสิกขีจักพรรดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต.:.
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองยอดพระเกศสมเด็จพระพุทธสิกขีจักรพรรพดิมุนีศรีกันตสีลภูริทัตโต ณ หอประชุมแก่งสะพือ มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทน์รัตนานุเคราะห์) เป็นพิธีกร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว