.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน.:.
วันที่ 21 มิถุนายน 2560ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือน ณ หอประชุมแก่งสะพือและอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว