.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์.:.
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดำเนิการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาตร์ โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศกดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว