.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3อบรมการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ .:.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ระดับชั้นประถมปีที่1 วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการและพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียน และเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนรายบุคคล โดยนางอมรวรรณ ภูษาพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษและนายเขมทัต ภูษาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกะซูเป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว