.:.ถ่ายภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก.:.
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ว่าที่รต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก/จัดทำวีดิทัศน์ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 มีทั้งหมด 85 คน ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ. 3 จำนวน 2 คน เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 8 คน ข้าราชการครู 65 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน รวม 85 คน ณ หอประชุมธรรมภิบาล สพป.อบ.3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์มาโดยตลอดอย่างดียิ่ง /นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศ เจ้าของโครงการ /นางสาวทุติยา แสนทวีสุข ภาพ-ข่าว