.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมระบบการควบคุมภายใน.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมระบบการควบคุมภายใน ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษศรีสะเกษ เขต 1 และนายสุรเวศ มณีภาค อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมเป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 209 คน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว นาสาวทุติยา แสนทวีสุข เจ้าของโครงการ