.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมอาเซี่ยน.:.
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมอาเซี่ยนและการบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวหลักสูตรแกนกลางอาเซียนในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยนายอิศรา ศรีสุโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว