.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี่ เขต 3 อบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.:.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามที่ พรบ.กำหนด และเพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและทิศทางเดียวกัน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 240 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยมีคุณอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี และคุณเพชรรุ่ง ศรีพันธ์นักวิชาการคลังปฏิบัติการเป็นวิทยากร นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว