.:.สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.:.
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสพป.อบ.๓ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นายธนภณ พันธ์ศรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจผู้เข้าสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ณ สนามสอบรร.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร และวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการสอบสัมภาษณ์มีผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน ๒๗๕ คน และผู้สมัครสอบตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน ๒๕ คน โดยแบ่งจำนวนผู้สมัครสอบเป็นห้องละ ๒๕ คน รวมทั้งหมด ๑๒ ห้อง เพื่อคัดเลือกบุคคลตามอัตราที่ได้กำหนดสำหรับผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านขึ้นไว้ 2 ปี รอบแรกจะทำสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 5 ราย และบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย/น.ส.ทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว (กลุ่มบริหารงานบุคคล)