.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3พร้อมคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2560 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมถำ้ผาพญานาคราช อำเภอโขงเจียม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ฃ่าว