.:.การขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.:.
วันที่ 5 กันยายน 2560 ว่าที่รต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม แนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี คือ นางสาวสุวรีย์ อัครพงษ์เดชาโชติ และนายภูวดล เหล็กดำ ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และผู้รับผิดชอบโครงการจากสถานศึกษา เป็นตัวแทนแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนที่ถูกต้อง ตามหลักการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น//นายอดุลย์ ผินโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเจ้าของโครงการ //นางสาวทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาพ,ข่าว