.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน.:.
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลาทางการศึกษาจำนวน 209 คนโดยมีนายประสิทธิ์ นิลทรัตน์ หัวหน้าศูนย์เสนารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เป็นวิทยากร