.:.การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2560.:.
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ปการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีนายประสิทธิ์ นิลทรัตน์ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 18 เครือข่าย โดยมีนายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการเป็นเจ้าของโครงการ //น.ส.ทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ,ข่าว