.:.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ ICT.:.
วันที่ 11 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ธนภณ พันธ์ศรี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ICT ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมแก่งสะพือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดจำนวน 209 คน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว