.:.การอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย.:.
วันที่ 18 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบหมายให้ ดร. ธนภณ พันธ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มระดับปฐมวัย วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาปฐมวัยส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ณ หอประชุมแก่งสะพือ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว