.:.พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560.:.
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายอภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานในสพป.อบ.3 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อบ.3 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีกำหนดการประกวด/แข่งขัน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร โรงเรียนบ้านสนามชัย (พิมพ์ประชานุกุล) โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป //กลุ่มงานศึกษานิเทศก์(เจ้าของโครงการ) นางสาวทุติยา แสนทวีสุข เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.3 รายงาน