.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET).:.
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดร.เคนหวัง บุญเพศ รอง ผอ.สพป.อบ.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อบ.3 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว