.:.กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.:.
นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธาน ประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ณ หอประชุมแก่งสะพือ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว