.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมจัดสรรงบประมาณ.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลบราชธานี เขต 3 ประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 2วันที่ 1 พฤศจิกานยน 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว