.:.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดร.สมพร สามทองกลำ่ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและคณะ ได้มาประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม EIT จากโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 50 โรงเรียนและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่กาครศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เข้าตอบแบบสอบถาม IITและEBIT ณ หอประชุมแก่งสะพือผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัดและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะให้การต้อนรับ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ข่าว