.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ.:.
วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.3 ให้เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแลกเป้า) ณ หอประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว