.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีย์ภัย.:.
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้เยียมครอบครัวเด็กหญิงศรินยา ดวงจำปา นักเรียนโรงเรียนบ้านยอดดอนชีที่ประสบอัคคีย์ภัย ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และสิ่งของเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้จำเป็น ณ บ้านทรายมูลอำเภอ.พิบูลมังสาหาร จังหวดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว