.:.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเ้รียนในสังกัด.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด วันที่ 3-5 มกราคม 2561 ได้ประชุมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ในอำเภ สิรินธร ศรีเมืองใหม่ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว