.:.ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน.:.
วันท่ี 9 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะกรรมการ ประเมินผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแหลมทอง อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ รายงาน สิบเอกธีระยุทธ ดาราคำ ถ่ายภาพ