.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมทางไกล(ConFerence) .:.
วันท่ี 23 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมทางไกลแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ซึ่งมี 6 ยุทธศาสตาร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 2 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน นายสุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว