.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.:.
วันที่ 24 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ให้การตัอนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรุ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว