.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน.:.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม้เหล็ก) ณ ห้องประชุม 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบคำถามจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว