.:.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด.:.
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนจันทน์โรงเรียนบ้านนกเต็น อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ส.อ.ธีระยุทธ ดาราคำเจ้าพนักงานธุรการชั้น3 ภาพ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว