.:.ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด.:.
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนนำ้คำ โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ และบ้านเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ส.อ. ธีระยุทธ ดาราคำ พนักงานธุรการ ชั้น 3 ภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว