.:.สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมโครงการจัดการเรียนการคสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.:.
วันที่ 2 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานประชุมชี้แจงโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและศึกษานิเทศก์ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว