.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 แสดงออกเชิงสัญญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต.:.
ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นำคณะรองผู้อำนวยการ ผุ้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเพื่อ เป็นการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการภาพ/ช่าว